Một tên miền quốc tế (.com, .net, .org,...)

Một tên miền quốc tế (.com, .net, .org,...)